Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Το Δημοκρατικό Κόμμα δεσμεύεται να προστατεύει τα προσωπικά σας δεδομένα. Αυτή η Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων περιγράφει τους τρόπους με τους οποίους συλλέγουμε και χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα μέσα στα πλαίσια της εκστρατείας «Συζητώ», καθώς και τα δικαιώματά σας και τον έλεγχο σε σχέση με αυτά.

Σκοπός και πεδίο εφαρμογής

Αυτή η Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων περιγράφει την προσέγγισή μας σε τυχόν προσωπικές πληροφορίες που ενδέχεται να συλλέξουμε από εσάς και/ή μέσω τρίτου για εσάς και τους σκοπούς για τους οποίους επεξεργαζόμαστε αυτά τα δεδομένα. Περιγράφει επίσης τα δικαιώματά σας όσον αφορά την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, τι είδους προσωπικές πληροφορίες επεξεργαζόμαστε και πώς μπορείτε να ζητήσετε να διαγράψουμε, να ενημερώσουμε, να μεταφέρουμε και/ή να σας προσφέρουμε πρόσβαση σε προσωπικές πληροφορίες που αφορούν εσάς.

Ποια προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε

Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων μας μέσω του προγράμματος «Συζητώ», συλλέγουμε τα ακόλουθα προσωπικά δεδομένα:

  1. Πληροφορίες που καταγράφονται αυτόματα από τα cookies του Ιστοτόπου μας, συμπεριλαμβανομένων ανώνυμων δεδομένων για σκοπούς συλλογής δημογραφικών στοιχείων .
  2. Τα στοιχεία που καταχωρήσατε κατά την συμπλήρωση του ερωτηματολογίου, εφόσον αυτό στάληκε σε εμάς με την επιλογή «αποστολή »

Πως χρησιμοποιούμε και επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα

 Συνήθως χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας στοιχεία στις ακόλουθες μη εξαντλητικές περιπτώσεις:

  • τη διενέργεια της έρευνας για την οποία συμπληρώνετε το ερωτηματολόγιο, την ανάλυση και την εξαγωγή συμπερασμάτων
  • τη διαχείριση και προστασία του Ιστότοπου
  • την εξαγωγή στατιστικών πληροφοριών
  • τη συμμόρφωση με τους όρους και τις προϋποθέσεις που διέπουν τη χρήση του Ιστοτόπου
  • για τη βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών μας

Ποια είναι η νομική βάση επεξεργασίας

  • Η νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων σας είναι:
  • η συγκατάθεση σας με την επιλογή της αποστολής του ερωτηματολογίου .
  • για την ορθή και αποτελεσματική λειτουργία του Ιστότοπου καθώς και την ασφάλεια των συστημάτων μας.

Με ποιον μοιραζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα

Με σκοπό την διεξαγωγή της έρευνας ενδέχεται να μοιραστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα με τρίτα νομικά ή/και φυσικά πρόσωπα στα οποία αναθέτουμε ορισμένες υπηρεσίες, όπως η ανάλυση των στοιχείων και η εξαγωγή συμπερασμάτων, οι υπηρεσίες καταστροφής εγγράφων, παροχής συστημάτων πληροφορικής, υποστήριξης και/ή λογισμικού καθώς και αποθήκευσης εγγράφων και πληροφοριών. Τα εν λόγω τρίτα πρόσωπα (εκτελούντες την επεξεργασία) εφαρμόζουν κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα προκειμένου να διασφαλίζεται το κατάλληλο επίπεδο ασφάλειας των προσωπικών δεδομένων έναντι των κινδύνων και επεξεργάζονται τα δεδομένα μόνο στο οριζόμενο μεταξύ μας συμβατικό πλαίσιο .

Εμπιστευτικότητα και οργανωτικά/τεχνικά μέτρα

Το ΔΗΚΟ δεσμεύεται να προστατεύσει τα προσωπικά δεδομένα που μας παρέχετε. Για το σκοπό αυτό εφαρμόσαμε πολιτικές ασφαλείας, κανόνες και τεχνικά μέτρα για την προστασία των δεδομένων προσωπικών πληροφοριών υπό τον έλεγχό μας από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, ακατάλληλη χρήση και/ή αποκάλυψη, μη εξουσιοδοτημένη τροποποίηση και/ή παράνομη καταστροφή και/ή τυχαία απώλεια .

Εκτός από τις πολιτικές μας για την ασφάλεια, είμαστε επιλεκτικοί ως προς το ποιοι από τους υπαλλήλους μας έχουν πρόσβαση στα δεδομένα που επεξεργαζόμαστε. Οι υπάλληλοι μας δεσμεύονται από την αρχή της εμπιστευτικότητας .

Όλα τα τρίτα πρόσωπα που αποτελούν εξωτερικούς συνεργάτες του ΔΗΚΟ (εκτελούντες την επεξεργασία) δεσμεύονται από συμφωνίες επεξεργασίας δεδομένων και εμπιστευτικότητας .

Τα δικαιώματα σας

Σε σχέση με τα προσωπικά δεδομένα που έχουμε σχετικά με εσάς, έχετε τα ακόλουθα μη εξαντλητικά δικαιώματα:

Δικαίωμα πρόσβασης: Κατόπιν αιτήματός σας, θα σας παράσχουμε επιβεβαίωση ως προς το εάν έχουμε επεξεργαστεί τα προσωπικά σας στοιχεία και, εφόσον απαιτείται, θα σας παράσχουμε ένα αντίγραφο αυτών των δεδομένων.

Δικαίωμα διόρθωσης: Εάν τα προσωπικά στοιχεία που διατηρούμε για εσάς είναι ανακριβή και/ή ελλιπή, δικαιούστε να ζητήσετε να τα διορθώσετε. Εάν έχουμε μοιραστεί με άλλα άτομα ανακριβείς και/ή ελλιπείς προσωπικές πληροφορίες, θα τους ενημερώσουμε για τη διόρθωση όπου είναι δυνατόν. Εάν το επιθυμείτε και όπου είναι δυνατόν και νόμιμο να το πράξουμε, θα σας ενημερώσουμε επίσης για τα μέρη με τα οποία έχουμε μοιραστεί τα προσωπικά σας στοιχεία, ώστε να μπορείτε να επικοινωνήσετε απευθείας μαζί τους.

Δικαίωμα διαγραφής: Μπορείτε να ζητήσετε να διαγράψουμε ή να καταργήσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες, όπως εάν δεν τα χρειαζόμαστε πλέον και/ή εάν έχετε τη δυνατότητα να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας. Αν δικαιούστε να διαγράψετε και αν μοιραστήκαμε τα προσωπικά σας στοιχεία με άλλα μέρη, θα τους ενημερώσουμε για τη διαγραφή όποτε είναι δυνατόν.

Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας: Μπορεί να απαιτήσετε από εμάς να «εμποδίσουμε» ή να διακόψουμε την επεξεργασία των προσωπικών σας στοιχείων σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως όταν αμφισβητείτε την ακρίβεια των προσωπικών δεδομένων σας που διατηρούμε ή διαφωνείτε στο να τα κρατήσουμε. Εάν δικαιούστε περιορισμούς και εάν έχουμε μοιραστεί τα προσωπικά σας στοιχεία με άλλα μέρη, θα τους ενημερώσουμε για τον περιορισμό όπου είναι δυνατόν να το πράξουμε.

Δικαίωμα προβολής αντιρρήσεων: Αν η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι απαραίτητη με βάση τα έννομα συμφέροντα μας ή τρίτου, μπορείτε να ζητήσετε να σταματήσουμε να το πράττουμε. Μπορούμε μόνο να αρνηθούμε το αίτημα σας εάν μπορούμε να αποδείξουμε επιτακτικούς νομικούς λόγους για την επεξεργασία.

Δικαίωμα απόσυρσης συγκατάθεσης: Σε περιπτώσεις στις οποίες βασίζουμε ως νομική βάση την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων στη ρητή συγκατάθεσή σας έχετε το δικαίωμα να αποσύρετε τη συναίνεση σας ανά πάσα στιγμή.

Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στο Γραφείο του Επιτρόπου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων: Εάν ανησυχείτε για οποιαδήποτε πτυχή των πολιτικών απορρήτου μας, συμπεριλαμβανομένου του τρόπου με τον οποίο χειριζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, μπορείτε να το αναφέρετε στο Γραφείο του Επιτρόπου για Προστασία Προσωπικών Δεδομένων της Κύπρου.

Σημειώστε ότι ορισμένα από τα προαναφερθέντα δικαιώματα ενδέχεται να είναι περιορισμένα, για παράδειγμα, όταν έχουμε επιτακτικό έννομο συμφέρον και/ή νομική υποχρέωση να συνεχίσουμε την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και/ή όταν τα δεδομένα ενδέχεται να εξαιρούνται από την αποκάλυψη λόγω νομικού/επαγγελματικού προνομίου και/ή υποχρεώσεων επαγγελματικού απορρήτου.

Για πόσο χρονικό διάστημα διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα

Διατηρούμε τα προσωπικά σας στοιχεία για όσο χρόνο χρειάζεται, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις μας βάσει του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων Κανονισμού της ΕΕ και/ή οποιασδήποτε συναφούς Ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας και/ή οποιασδήποτε εφαρμοστέας διεθνούς συμφωνίας ή για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, αν μας ζητηθεί από τις ρυθμιστικές μας υποχρεώσεις ή/και οποιασδήποτε άλλης νομικής υποχρέωσης. Μέχρι το τέλος της περιόδου που καθορίζεται κατά περίπτωση, καταστρέφουμε τα σχετικά προσωπικά δεδομένα χωρίς περαιτέρω ειδοποίηση και/ή ευθύνη .

Αλλαγές στην παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Αναγνωρίζουμε ότι η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων αποτελεί μια διαρκή ευθύνη, συνεπώς, η παρούσα Δήλωση θα ενημερώνεται και τροποποιείται ανά διαστήματα και κάθε φορά που αυτό είναι απαραίτητο.

Επικοινωνία

Εάν έχετε ερωτήσεις σχετικά με την παρούσα Δήλωση και/ή με τον τρόπο κατά τον οποίο το ΔΗΚΟ επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα και/ή για να ασκήσετε τα δικαιώματά σας μπορείτε να απευθύνεστε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στη διεύθυνση Λεωφ. Γρίβα Διγενή 50,1080 Λευκωσία ή τηλεφωνικώς μέσω του αριθμού επικοινωνίας (+357) 22 873 800 ή μέσω τηλεομοιότυπου (+357) 22 873 801